تبلیغات شما اینجا
بستن تبلیغات [X]
مرکز دانلود امام زمان (عج) - صفحه 214

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي پايداري اکسايشي روغن ميوه کلخونگ( P.khinjuk) با word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي پايداري اکسايشي روغن ميوه کلخونگ( P.khinjuk) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي پايداري اکسايشي روغن ميوه کلخونگ( P.khinjuk) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي پايداري اکسايشي روغن ميوه کلخونگ( P.khinjuk) با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: 4
چکیده:
در این مطالعه ویژگیهای شیمیایی و اکسایشی روغنهای میوه کلخونگP.khinjuk و پسته اوحدیP. vera L. cv. Ohadiبا یکدیگر مقایسه شد. اسید اولئیک اسید غالب در هر دو روغن بود. نسبت اسیدهای چرب اشباع به غیر اشباع در روغن میوه کلخونگ بیشتر از روغن پسته اوحدی بود. وجود ترکیبات توکوفرولی به مقدار زیاد در روغن میوه کلخونگ از نکات مثبت این روغن بود. نتایج پایداری اکسایشی نیز نشان داد که روغن میوه کلخونگ نسبت به روغن پسته اوحدی دارای مقاومت بسیار بالایی در برابر اکسایش لیپیدی است. میزان افزایش هیدروپراکسیدهای دی ان مزدوج طی 8 ساعت فرایند حرارتی در 170 درجه سانتیگراد برای روغنهای میوه کلخونگ و پسته اوحدی به ترتیب 291 و 2009 درصد بود همچنین عدد کربونیل روغن میوه کلخونگ به صورت معنی داری باسرعت کمتری نسبت به روغن پسته اوحدی افزایش پیدا کرد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : شنبه 6 آذر 1395

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تجزيه پايداري عملکرد ميوه ارقام زيتون در شرايط آب و هوايي مناطق نيمه گرم استان کرمانشاه با استفاده ازروشهاي پارامتري تک متغيره با word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تجزيه پايداري عملکرد ميوه ارقام زيتون در شرايط آب و هوايي مناطق نيمه گرم استان کرمانشاه با استفاده ازروشهاي پارامتري تک متغيره با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تجزيه پايداري عملکرد ميوه ارقام زيتون در شرايط آب و هوايي مناطق نيمه گرم استان کرمانشاه با استفاده ازروشهاي پارامتري تک متغيره با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تجزيه پايداري عملکرد ميوه ارقام زيتون در شرايط آب و هوايي مناطق نيمه گرم استان کرمانشاه با استفاده ازروشهاي پارامتري تک متغيره با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: 1
چکیده:
به منظور بررسی پایداری عملکرد میوه 12 رقم زیتون، آزمایش در قالب طرح اسپلیت پلات با پایه کاملاً تصادف ی با سه تکرار به مدت پنج سال ( 90-1386 ) انجام شد. بر اساس تجزیه واریانس تنوع معنی دار در سطح 1% دربین ارقام مورد بررسی و همچنین سالهای مورد مطالعه و اثر متقابل رقم×سال مشاهده شد. گروه بندی حاصل از آزمون دانکن(p <0/05نشان داد که ارقام کنسروالیا، سویلانا، کرونایکی و آمیگدالی ا بیشترین میزان تولید میوه را داشتند. با توجه به پارامترهای پایداری ضریب تغییرا ت ژنوتیپ ی، اکووالانس ر یک ، واریانس پایداری ،ضریب تشخیص و ضریب رگرسیون، ارقام سویلانا، کرونایکی و آمیگدالیا بیشترین پایداری و رقم کنسروالیا کمترین میزان پایداری را نشان داد اما عملکرد میوه قابل توجهای داشت. با توجه به نتایج بدست آمده ارقام کنسروالیا، سویلانا، کرونایکی و آمیگدالیا به عنوان ارقام برتر قابل معرفی جهت برنامههای اصلاحی در شرایط آب و هوایی نیمه گرم استان کرمانشاه میباشند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : شنبه 6 آذر 1395

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي اثر کمک زينتر‌هاي سيليکاتي بر رفتار زينترينگ و آناليز فازي کاربيد بور (B4C) با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي اثر کمک زينتر‌هاي سيليکاتي بر رفتار زينترينگ و آناليز فازي کاربيد بور (B4C) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي اثر کمک زينتر‌هاي سيليکاتي بر رفتار زينترينگ و آناليز فازي کاربيد بور (B4C) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي اثر کمک زينتر‌هاي سيليکاتي بر رفتار زينترينگ و آناليز فازي کاربيد بور (B4C) با word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: 10

چکیده:

در پژوهش حاضر، اثر افزودن ترک یبات س یلیکاتی نظ یر تالک، کائولن و ز یرکون به عنوان کمک ز ینتر، بر خواص مکان یکی و رفتار زینترینگ کاربید بور ، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است . مقادیر مختلف صفر تا س ی درصد وزن ی از این مواد به پ ودر اول ی ه افزوده و در دو دما ی متفاوت 2050 و 2150 درجه سانتیگراد زینتر شدند . آزمایشات مختلف بر رو ی این نمونه ها آشکار نمود که تمامی ای ن ترک یبات کمک ز ینتر، خواص مکانیکی و رفتار زینترینگ کاربید بور را بهبود می بخشند .


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : شنبه 6 آذر 1395

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله همه چيز در مورد خازن با word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله همه چيز در مورد خازن با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله همه چيز در مورد خازن با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله همه چيز در مورد خازن با word :

خازن
خازن ها انرژی الکتریکی را نگهداری می کنند و به همراه مقاومت ها ، در مدارات تایمینگ استفاده می شوند . همچنین از خازن ها برای صاف کردن سطح تغییرات ولتاژ مستقیم استفاده می شود . از خازن ها در مدارات بعنوان فیلتر هم استفاده می شود . زیرا خازن ها به راحتی سیگنالهای غیر مستقیم AC را عبور می دهند ولی مانع عبور سیگنالهای مستقیم DC می شوند .
ظرفیت :
ظرفیت معیاری برای اندازه گیری توانائی نگهداری انرژی الکتریکی است . ظرفیت زیاد بدین معنی است که خازن قادر به نگهداری انرژی الکتریکی بیشتری است . واحد اندازه گیری ظرفیت فاراد است . 1 فاراد واحد بزرگی است و مشخص کننده ظرفیت بالا می باشد . بنابراین استفاده از واحدهای کوچکتر نیز در خازنها مرسوم است . میکروفاراد µF ، نانوفاراد nF و پیکوفاراد pF واحدهای کوچکتر فاراد هستند .
µ means 10-6 (millionth), so 1000000µF = 1F
n means 10-9 (thousand-millionth), so 1000nF = 1µF
p means 10-12 (million-millionth), so 1000pF = 1nF
انواع مختلفی از خازن ها وجود دارند که میتوان از دو نوع اصلی آنها ، با پلاریته ( قطب دار ) و بدون پلاریته ( بدون قطب ) نام برد .

خازنهای قطب دار :
الف - خازن های الکترولیت
در خازنهای الکترولیت قطب مثبت و منفی بر روی بدنه آنها مشخص شده و بر اساس قطب ها در مدارات مورد استفاده قرار می گیرند . دو نوع طراحی برای شکل این خازن ها وجود دارد . یکی شکل اَکسیل که در این نوع پایه های یکی در طرف راست و دیگری در طرف چپ قرار دارد و دیگری رادیال که در این نوع هر دو پایه خازن در یک طرف آن قرار دارد . در شکل نمونه ای از خازن اکسیل و رادیال نشان داده شده است .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : شنبه 6 آذر 1395

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله چالش هاي مديريتي براي اقدام ايمني جاده اي در ايران و مقايسه آن با مصوبات سازمان ملل در دهه پيش رو با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله چالش هاي مديريتي براي اقدام ايمني جاده اي در ايران و مقايسه آن با مصوبات سازمان ملل در دهه پيش رو با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله چالش هاي مديريتي براي اقدام ايمني جاده اي در ايران و مقايسه آن با مصوبات سازمان ملل در دهه پيش رو با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله چالش هاي مديريتي براي اقدام ايمني جاده اي در ايران و مقايسه آن با مصوبات سازمان ملل در دهه پيش رو با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
تعداد صفحات: 8
چکیده:
گزارش وضعیت ایمنی جاده ای جهان در سال 2013 مجموعه کاملی از اطلاعات مربوط به ایمنی جاده ای در 182 کشور است کهمجموعاً حدود 99 درصد از جمعیت جهان را پوشش می دهد. بدنبال مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2010 و اعلامسالهای 2011 تا 2020 بعنوان دهه ایمنی حمل و نقل جاده ای، مبنائی برای نشان دادن وضعیت ایمنی جاده ای جهان در اغاز دههایمنی (2011) ارائه شده است، تا امکان ارزیابی عملکرد ایمنی در این دهه فراهم شود. سازمان جهانی بهداشت موسوم به (WHO)، ، آماری از میزان مرگ و میر و مجروحین در سوانح رانندگی در دنیا منتشر کرده است که متاسفانه ایران جزو یکی از بالاترین آمار کشته شده ها و مجروحین جاده ای در این آمار است. مدیریت ایمنی جاده ، تردد در جاده های ایمن، وسایل نقلیه ی ایمن ، کاربران ایمنتر جاده ای، پاسخ دهی پس از تصادف ، تشویق دولت ها و مقامات جادهای به هدفگذاری برای حذف جاده های پرخطر تا سال 2020 ، تخصیص دادن حداقل 10 درصد بودجه ی جاده ای به برنامه های مختص زیرساخت جاده ای، تشویق به استفاده از فناوریهای جلوگیری از تصادف که کارآیی آن اثبات شده، تشویق به اعمال مقررات حفاظت از عابران پیاده، ترویج و برقراری نظام های اعطای گواهی رانندگی تدریجی از جمله مواردی است که در این مقاله جهت اقدام ایمنی جاده ای در ایران به آن اشاره شده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : شنبه 6 آذر 1395

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي عملکرد لرزهاي شريانهاي حياتي و اثرات اندرکنشي سامانه برقرساني و شريانهاي حياتي ديگر در زمينلرزههاي شهري با word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي عملکرد لرزهاي شريانهاي حياتي و اثرات اندرکنشي سامانه برقرساني و شريانهاي حياتي ديگر در زمينلرزههاي شهري با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي عملکرد لرزهاي شريانهاي حياتي و اثرات اندرکنشي سامانه برقرساني و شريانهاي حياتي ديگر در زمينلرزههاي شهري با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي عملکرد لرزهاي شريانهاي حياتي و اثرات اندرکنشي سامانه برقرساني و شريانهاي حياتي ديگر در زمينلرزههاي شهري با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: 12
چکیده:
شریانهای حیاتی به عنوان یکی از مهمترین مشخصههای تشخیص میزان پیشرفت در جوامع مدرن همیشه مورد توجه بودهاندهمچنین میتوان از آنها به عنوان یکی از پارامترهای مهم میزان آسیب پذیری شهرها با توجه به وابستگی مسایل مهمی از قبیلادامه زندگی مردم منطقه آسیب دیده، روند بازسازی و نوسازی شهرها پس از وقوع رخداد زمینلرزه نام برد. در این مقاله سعی شده است به بررسی عملکرد لرزهای شریانهای حیاتی و تاثیر اندرکنش شریانهای حیاتی به عنوان پدیدهای نو در برآورد میزان قابلیت اعتماد سامانهها و عملکرد لرزهای هرکدام از سامانههای آبرسانی و برقرسانی در سه زمین لرزه مهم لوماپریتا 1 درسال1191 با بزرگای Mw=6.9 ، نورثریج 2 در سال 1111 با بزرگای Mw=6.7 ، کوبه 3 در سال 1111 با بزرگای (Mw=6.9) پرداخته شود. علیرغم اینکه هرکدام از این سه زمینلرزه دارای بزرگای متوسطی هستند اما با توجه به اینکه در نزدیکی مراکز شهری پرجمعیت که دارای تاسیسات زیربنایی زیادی شامل سامانههای آبرسانی و فاضلاب، خطوط لوله گازرسانی، مخابرات وبرقرسانی به وقوع پیوستهاند از نقطه نظر میزان آسیب وارده جز زلزلههای با اهمیت در جهان به شمار میروند که تجریبات ناشی از نحوه برخورد و مدیریت شرایط اضطرار در آن زمان میتواند به مقدار زیادی در نحوه مدیریت نیرو، زمان و پیش بینیهای لازم درزمینلرزههای آتی کارآمد باشد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : شنبه 6 آذر 1395

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تبديل نوشتار به صوت در زبان ترکي اذربايجاني با word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تبديل نوشتار به صوت در زبان ترکي اذربايجاني با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تبديل نوشتار به صوت در زبان ترکي اذربايجاني با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تبديل نوشتار به صوت در زبان ترکي اذربايجاني با word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: 3

چکیده:

دراین مقاله ابتدا بانک واژگان ایجاد می گردد سپس سعی در مشخص کردن حدود جملات و واژگان می شود سپس نرمال سازی متن صورت می پذیرد الگوریتم های مربوطه طراحی کلمان به کوچکترین جز ممکن همانند هجا و تک واژو ;. شکسته ، بانک اصوات مورد نیاز تولید اصوات تولید شده کنار هم قرار میگیرند و سنتز گفتار صورت می پذیرد اعمالی جهت بالا بردن کیفیت متن صوتی برروی سنتز گفتار اعمال می گردد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : شنبه 6 آذر 1395

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقيق در مورد انرژي الکتريکي با word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق در مورد انرژي الکتريکي با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقيق در مورد انرژي الکتريکي با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقيق در مورد انرژي الکتريکي با word :

انرژی الکتریکی

انرژی الکتریکی یا انرژی الکترومغناطیسی صورتی از انرژی است که بستگی به موقعیت یک بار الکتریکی در یک میدان الکتریکی دارد. انرژی الکتریکی یک بار Q که در پتانسیل الکتریکی V قرار گرفته است، برابر حاصلضرب Q V است.
مقدمه
هر ماده از تعداد بسیار اتم تشکیل شده است که هر اتم نیز از سه قسمت نوترون ، پروتون و الکترون تشکلیل شده است. تعداد الکترونها با تعداد پروتونها در حالت عادی (خنثی) برابر است، الکترون دارای بار منفی و پروتون دارای بار مثبت می‌باشند، که الکترونها به دور پروتن و نوترون (هسته اتم) با سرعت بسیار زیادی می‌چرخند. در اثر این چرخش نیروی گریز از مرکزی بوجود می‌آید که مقدار این نیرو با مقدار نیروی جاذبه بین الکترونها و هسته برابر است، پس این برابری نیرو الکترونها را در حالت تعادل نگه می‌دارد و نمی‌گذارد که از هسته دور شوند.

یک سیم مسی هم دارای تعداد زیادی اتم و در نتیجه الکترون است. هر گاه ما بتوانیم توسط یک نیرویی الکترونهای در حال چرخش به دور هسته را از مدار خود خارج کنیم و در یک جهت معین به حرکت در آوریم جریان الکتریکی برقرار می‌شود. پس این نکته را دریافتیم که جریان برق چیزی جز حرکت الکترونها نیست، البته این حرکت بصورت انتقالی انجام می‌شود، یعنی یک اتم تعدادی الکترون به اتم کناری خود می‌دهد و اتم کناری نیز به همین ترتیب تعدادی الکترون به اتم بعدی می‌دهد و بدین صورت جریان برقرار می‌شود. پس هر گاه که گفته شود جریان برق کم یا زیاد است، یعنی تعداد الکترونهایی که در مسیر سیم در حال حرکت هستند کم یا زیاد است.

نیروهایی که باعث جدا شدن الکترون از هسته می‌شوند
نیروی مغناطیسی خارجی
هرگاه یک سیم را در یک میدان مغناطیسی حرکت دهیم؛ نیروی این میدان باعث حرکت الکترونهای سیم می‌شود.
ضربه
فرض کنید یک اتوبوس کنار خیابان ایستاده و تمام مسافران آن محکم روی صندلیها نشستند، بعد یک اتومبیل دیگر با سرعت زیاد به جلوی این اتوبوس برخورد می‌کند. حال اتوبوس با سرعت به عقب پرتاب می‌شود و مسافران که در آنها اینرسی سکون ذخیره شده تمایل دارند که به همان حالت سکون باقی بمانند، در نتیجه اتوبوس به عقب رفته ولی مسافران در همان نقطه مکانی باقی می‌مانند. در نتیجه مسافران از صندلیهای خود جدا شده و از شیشه اتوبوس به بیرون پرتاب می‌شوند. پس این نیروی ضربه بود که مسافران را از اتوبوس جدا کرد، به همین صورت نیز ضربه می‌تواند الکترونها را از مدار خود خارج کند. نمونه این تولید برق در فندکها می‌باشد.
انرژی خورشیدی
انرژی خورشیدی نیز دارای نیرویی است که قادر است الکترونها را از مدار خود جدا کند.

حرارت و ;
حرارت باعث می‌شود که جنبش ملکولی اجسام زیاد شود، در اثر این جنبش تعداد زیادی مولکول به شدت باهم برخورد می‌کنند که همان نیروی ضربه را بوجود می‌آوردند و باعث جدا شدن الکترون از اتم می‌شوند. یک سیم مانند دالانی می‌ماند که در یک دوره زمانی مشخص تعداد معینی از افراد می‌توانند از آن عبور کنند، یعنی برای اینکه در دوره زمانی مشخص مثلا در 1 دقیقه افراد بیشتری بتوانند از این دالان عبور کنند باید سرعت حرکت آنها بیشتر شود، در نتیجه در اثر برخورد با هم و با دیواره دالان باعث ایجاد اصطکاک و گرما می‌شوند.

برای سیم نیز چنین اتفاقی می‌افتد، یعنی اگر بخواهیم تعداد الکترونهای در حال حرکت را افزایش دهیم (جریان را افزایش دهیم) سرعت حرکت الکترونها و نیز تعداد الکترونهایی که همراه باهم از مقطع سیم عبور می‌کنند افزایش می‌یابد، در نتیجه اصطکاک افزایش یافته و تولید گرما می‌کند که اگر جریان بیش از حد مجاز خود از سیم عبور کند گرمای تولید شده باعث ذوب شدن سیم می‌شود (سیم می‌سوزد).

ولتاژ
آیا یک منبع که ولتاژش بیشتر باشد برق بیشتری تولید می‌کند یا منبعی که جریانش بیشتر باشد؟ هرگاه یک اتم الکترنهایش را از دست دهد بار منفی آن کم می‌شود و به اصطلاح بطور مثبت باردار شده است، بین بار مثبت و منفی نیروی جاذبه وجود دارد و نیروی جاذبه یک عدد الکترون با نیروی جاذبه یک عدد پروتون برابر است. به همین جهت است که در اتم هر پروتون برای خود یک الکترون اختیار می‌کند تا اینکه بار الکتریکی اتم خنثی شود. در حالت عادی تمام اتمهای یک سیم از نظر بار الکتریکی خنثی هستند، وقتی ما توسط نیروی خارجی الکترونهای اتمهای سیم را جدا می‌کنیم و آنها را به یک سمت هدایت می‌کنیم آن طرف سیم که الکترونها به آنجا هدایت شده‌اند دارای زیادی الکترون است، پس بارش منفی می‌شود و طرف دیگر که کمبود الکترون دارد بارش مثبت می‌شود.

در نتیجه بین دو سر سیم یک اختلاف بوجود می‌آید این اختلاف بصورت انرژی پتانسیل

در دو سر سیم ذخیره می‌شود تا زمانی که راهی برای خنثی شدنش پیدا کند. پس در این حالت هیچگونه جریانی در سیم و جود ندارد و فقط یک انرژی پتانسیل دو سر سیم ذخیره شده است که به این نیروی پتانسیل ولتاژ الکتریکی گویند. حال چنانچه نیروی خارجی قطع شود الکترونها به سرعت به جای قبلی خود برمی‌گردند و در یک لحظه چریان برقرار می‌شود.

پس تا زمانی که نیروی خارجی وجود دارد نمی‌گذارد که الکترونها از مسیر همان سیم به جای خود برگردند، پس باید راه دیگری پیدا کنند. برای همین اگر توسط یک سیم دیگر که میدان خارجی آن را تحت تأثیر خود قرار نداده باشد دو سر سیم قبلی را به هم وصل کنیم الکترونها راهی برای حرکت به سمت مکان کمبود الکترون پیدا می‌کنند در نتیجه جریان در سیم برقرار می‌شود. پس نتیجه گرفتیم که در یک مدار الکتریکی کار اصلی را جریان انجام می‌دهد و ولتاژ فقط یک نیروی ذخیره شده است که باعث به حرکت در آوردن الکترونها می‌شود. حال برای بهتر متوجه شدن اینکه ولتاژ چگونه باعث به حرکت در آوردن الکترونها (برقراری جریان) می‌شود، به مثال زیر دقت کنید:

فرض کنید دو لیوان داریم که یکی پر و دیگری نصفه است. لیوانها را در کنار هم قرار داده ، می‌دانیم که بین این دو لیوان اختلاف مقدار آب وجود دارد. همانگونه که بین دو سر سیم اختلاف مقدار الکترون وجود داشت اگر این لیوانها چندین ساعت هم در کنار هم قرار بگیرند هیچ اتفاقی نمی‌افتد، اما چنانچه توسط یک لوله ته دو لیوان را به هم وصل کنیم آب از طرف لیوان پر تر به سمت لیوان نصفه حرکت می‌کند تا زمانیکه سطح آب درون دو لیوان به یک اندازه شود. پس در اینجا اختلاف آب است که باعث حرکت می‌شود و در آنجا اختلاف الکترون (اختلاف پتانسیل) که این اختلاف پتانسیل خود دارای مقدار است که به آن مقدار ولتاژ می‌گویند.
تولید انرژی الکتریکی

نمودار تولید انرژی الکتریکی دربین سال‌های 1980 تا 2005 نیروگاه‌های گرمایی با خط قرمز, نیروگاه‌های هسته‌ای با خط زرد, نیروگاه‌های هیدرو الکتریکی با خط آبی و نیروگاه‌های مواد تجدید پذیر با خط سبز مشخص شده‌است.

نمودار سهم منابع مختلف در تولید انرژی الکتریکی در ایالات متحده.
نیروگاه
نیروگاه مجموعه‌ای از تاسیسات صنعتی است که برای تولید انرژی الکتریکی از آن استفاده می‌شود. نیروگاه‌ها بسته به نوع تکنولوژی به کار رفته در آنها و منابع انرژی در دسترس متفاوت هستند.

وظیفه اصلی یک نیروگاه تبدیل انرژی از دیگر شکل‌های آن مانند انرژی شیمیایی, انرژی هسته‌ای, انرژی پتانسیل گرانشی و; به انرژی الکتریکی است. وظیفه اصلی در تقریباً همه نیروگاه‌ها بر عهده مولد یا ژنراتور است; ماشینی دوار که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند. انرژی مورد نیاز برای چرخاندن یک ژنراتور از راه‌های مختلفی تامین می‌شود و عموما به میزان دسترسی به منابع مختلف انرژی در آن منطقه و دانش فنی گروه سازنده بستگی دارد.
توربین‌ها

امروزه توربین‌های متصل به ژنراتورهای الکتریکی بیشترین حجم انرژی الکتریکی را تولید می‌کنند. توربین‌ها به وسیله یک سیال به چرخش درمی‌آیند که نقش واسطه حامل انرژی را ایفا می‌کند. در این میان سیال‌های زیر به دلیل داشتن خصوصیات مناسب بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند:بخار: ابتدا آب به وسیله حرارت تولید شده از شکافت هسته‌ای و یا سوختن سوخت‌ها (ذغال سنگ, گاز طبیعی و یا نفت) به جوش می‌آید و سپس از این بخار برای به حرکت درآوردن پره‌های توربین استفاده می‌شود. در بعضی از نیروگاه‌ها جدید از انرژی خورشیدی برای تامین انرژی استفاده می‌شود. در این روش از صفحات خورشیدی مخروطی شکل برای متمرکز کردن نور خورشید و به جوش آوردن آب استفاده می‌شود. از روش‌های جدید دیگری که برای تامین انرژی برای گرم کردن آب به کار می‌رود می‌توان به استفاده از انرژی زمین گرمایی نیز اشاره کرد.

آب: در این حالت پره‌های توربین به وسیله آب به حرکت در می‌آیند. این انرژی می‌تواند از حرکت آب پشت یک سد و یا حرکت آب یه وسیله نیروی جزر و مد تامین گردد.
باد: بیشتر توربین‌های بادی انرژی خود را از حرکت طبیعی باد به دست می‌آورند. اما در بعضی توربین‌ها فشار باد به صورت مصنوعی از طریق انرژی نور خورشید و یا سوختن سوخت‌ها به وجود می‌آید.

گازهای داغ: در این حالت توربین‌ها به طور مستقیم به وسیله گازهای تولیدی از سوختن سوخت‌های فسیلی به حرکت در می‌آیند.
توربین‌های گازی مرکب انرژی خود را به طور همزمان از آب و فشار گاز می‌گیرند. در این نیروگاه‌ها انرژی مورد نیاز به وسیله سوختن گاز طبیعی و از طریق گازهای داغ دریک توربین گازی تامین می‌گردد و از مازاد انرژی برای گرم کردن آب و تبدیل بیشتر انرژی استفاده می‌شود. راندمان این نیروگاه‌ها معمولا بالاتر از 60 است.

موتورهای احتراق داخلی
برای تولید انرژی الکتریکی در مقادیر یا مقیاس‌های پایین معمولا از موتورهای الکتریکی که به وسیله سوخت دیزل, بیوگاز و یا گاز طبیعی به حرکت در می‌آیند استفاده می‌شود. از موتورهای دیزل معمولا برای سیستم‌های پشتیبانی و یا برق اظطراری در ولتاژهای پایین استفاده می‌شود. اما بیوگاز معمولا در محل تولید یعنی در مکان‌هایی مانند محل‌های دفع زباله یا فاضلاب سوزانده می‌شود و به وسیله یک موتور متناوب و یا میکروتوربین به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود.
انرژی الكتریكی چیست ؟

میدانیم كه هر ماده از تعداد بسیار اتم تشكیل شده است كه هر اتم نیز از سه قسمت 1-نوترون 2- پروتن 3-الكترون تشكلیل شده است تعداد الكترونها با تعداد پروتنها در حالت عادی (خنثی) برابر است الكترون دارای بار منفی و پروتن دارای بار مثبت میباشند كه الكترونها به دور(( پروتن و نوترون )) (هسته اتم) با سرعت بسیار زیادی میچرخند در اثر این چرخش نیروی گریز از مركزی بوجود می آید كه مقدار این نیرو با مقدار نیروی جاذبه بین الكترونها و هسته برابر است پس این برابری نیرو الكترونها را در حالت تعادل نگه میدارد و نمیگذارد كه از هسته دور شوند .
یك سیم مسی هم دارای تعداد زیادی اتم و در نتیجه الكترون است هر گاه ما بتوانیم توسط یك نیرویی الكترونهای در حال چرخش به دور هسته را از مدار خود خارج كنیم و در یك جهت معین به حركت در آوریم جریان الكتریكی برقرار میشود.
پس این نكته را دریافتیم كه جریان برق چیزی جز حركت الكترونها نیست البته این حركت بصورت انتقالی انجام میشود یعنی یك اتم تعدادی الكترون به اتم كناری خود میدهد و اتم كناری نیز به همین ترتیب تعدادی الكترون به اتم بعدی میدهد و بدین صورت جریان برقرار میشود. پس هر گاه كه میگوئیم جریان برق كم یا زیاد است یعنی تعداد الكترونهایی كه در مسیر سیم در حال حركت هستند كم یا زیاد است .
نیروهایی كه باعث جدا شدن الكترون از هسته میشوند:

1- نیروی مغناطیسی خارجی
هرگاه یك سیم را در یك میدان مغناطیسی حركت دهیم نیروی این میدان باعث حركت الكترونهای سیم میشود .
2- ضربه

فرض كنید یك اتوبوس كنار خیابان ایستاده و تمام مسافران آن محكم روی صندلیها نشستند بعد یك اتومبیل دیگر با سرعت زیاد به جلوی این اتوبوس برخورد میكند حال اتوبوس با سرعت به عقب پرتاب میشود و مسافران كه در آنها اینرسی سكون ذخیره شده تمایل دارند كه به همان حالت سكون باقی بمانند در نتیجه اتوبوس به عقب رفته ولی مسافران در همان نقطه مكانی باقی میمانند در نتیجه مسافران از صندلیهای خود جدا شده و از شیشه اتوبوس به بیرون پرتاب میشوند پس این نیروی ضربه بود كه مسافران را از اتوبوس جدا كرد به همین صورت نیز ضربه میتواند الكترونها را از مدار خود خارج كند. نمونه این تولید برق در فندكها.

3- انرژی خورشیدی
انرژی خورشیدی نیز دارای نیرویی است كه قادر است الكترونها را از مدار خود جدا كند.
4-حرارت و ;
میدانیم كه حرارت باعث میشود كه جنبش ملكولی اجسام زیاد شود در اثر این جنبش تعداد زیادی ملكول به شدت با هم برخورد میكنند كه همان نیروی ضربه را بوجود می آوردند و باعث جدا شدن الكترون از اتم میشوند .

نكته : یك سیم مانند دالانی میماند كه در یك دوره زمانی مشخص تعداد معینی از افراد میتوانند از آن عبور كنند یعنی برای اینكه در دوره زمانی مشخص مثلا در 1 دقیقه افراد بیشتری بتوانند از این دالان عبور كنند باید سرعت حركت آنها بیشتر شود در نتیجه در اثر برخورد با هم و با دیواره دالان باعث ایجاد اصطكاك و گرما میشوند برای سیم نیز چنین اتفاقی می افتد یعنی اگر بخواهیم تعداد الكترونهای در حال حركت را افزایش دهیم (جریان را افزایش دهیم ) سرعت حركت الكترونها و نیز تعداد الكترونهایی كه همراه با هم از مقطع سیم عبور میكنند افزایش می یابد در نتیجه اصطكاك افزایش یافته و تولید گرما میكند كه اگر جریان بیش از حد مجاز خود از سیم عبور كند گرمای تولید شده باعث ذوب شدن سیم میشود (سیم میسوزد).

برداشت كلی از این قسمت : حركت الكترونها در یك هادی (سیم) را جریان الكتریكی گویند .
تا اینجا معنی جریان را فهمیدیم اما در مورد ولتاژ چه باید گفت ؟

آیا یك منبع كه ولتاژش بیشتر باشد برق بیشتری تولید میكند یا منبعی كه جریانش بیشتر باشد ؟
هر گاه یك اتم الكترنهایش را از دست دهد بار منفی آن كم میشود و اصطلاحاً میگوئیم بار دار مثبت شده است میدانیم كه بین بار مثبت و منفی نیروی جاذبه وجود دارد و نیروی جاذبه یك عدد الكترون با نیروی جاذبه یك عدد پروتن برابر است به همین جهت است كه در اتم هر پروتن برای خود یك الكترون اختیار میكند تا اینكه بار الكتریكی اتم خنثی شود در حالت عادی تمام اتمهای یك سیم از نظر بار الكتریكی خنثی هستند وقتی ما توسط نیروی خارجی الكترونهای اتمهای سیم را جدا میكنیم و آنها را به یك سمت هدایت میكنیم آن طرف سیم كه الكترونها به آنجا هدایت شده اند دارای زیادی الكترون است پس بارش منفی میشود

و طرف دیگر كه كمبود الكترون دارد بارش مثبت میشود در نتیجه بین دوسر سیم یك اختلاف بوجود می آید این اختلاف بصورت انرژی پتانسیل در دو سر سیم ذخیره میشود تا زمانیكه راهی برای خنثی شدنش پیدا كند پس در این حالت هیچ گونه جریانی در سیم و جود ندارد و فقط یك انرژی پتانسیل دو سر سیم

ذخیره شده است كه به این نیروی پتانسیل ولتاژ الكتریكی گوییم حال چنانچه نیروی خارجی را قطع كنیم الكترونها به سرعت به جای قبلی خود برمیگردند و در یك لحظه چریان برقرار میشود پس متوجه شدیم تا زمانیكه نیروی خارجی وجود دارد نمیگذارد كه الكترونها از مسیر همان سیم به جای خود برگردند پس باید راه دیگری پیدا كنند برای همین اگر توسط یك سیم دیگر كه میدان خارجی آن را تحت تاثیر خود قرار نداده باشد دو سر سیم قبلی را به هم وصل كنیم الكترونها راهی برای حركت به سمت مكان كمبود الكترون پیدا میكنند در نتیجه جریان در سیم برقرار میشود .

پس نتیجه گرفتیم كه در یك مدار الكتریكی كار اصلی را جریان انجام میدهد و ولتاژ فقط یك نیروی ذخیره شده است كه باعث به حركت در آوردن الكترونها میشود .

حال برای اینكه بهتر متوجه شوید كه ولتاژ چگونه باعث به حركت در آوردن الكترونها (برقراری جریان ) میشود یك مثال میزنیم .
فرض كنید دو لیوان داریم كه یكی پر و دیگری نصفه است لیوانها را در كنار هم قرار میدهیم میدانیم كه بین این دولیوان اختلاف مقدار آب وجود دارد همانگونه كه بین دو سر سیم اختلاف مقدار الكترون وجود داشت اگر این لیوانها چندین ساعت هم در كنار هم قرار بگیرند هیچ اتفاقی نمی افتد اما چنانچه توسط یك لوله ته دو لیوان را به هم وصل كنیم آب از طرف لیوان پر تر به سمت لیوان نصفه حركت میكند تا زمانیكه سطح آب درون دو لیوان به یك اندازه شود . پس در اینجا اختلاف آب است كه باعث حركت میشود و در آنجا اختلاف الكترون (اختلاف پتانسیل) كه این اختلاف پتانسیل خود دارای مقدار است كه به آن مقدار ولتاژ میگوئیم .


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : شنبه 6 آذر 1395

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Future development planning for the Qheshm Island within the framework of an integrated land use plan. با word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Future development planning for the Qheshm Island within the framework of an integrated land use plan. با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Future development planning for the Qheshm Island within the framework of an integrated land use plan. با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Future development planning for the Qheshm Island within the framework of an integrated land use plan. با word :

سال انتشار: 1381

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: 1

چکیده:

The Qheshm island has various and different environmental features because of being an island and a free zoon. It has very fragile and important ecosystems. Most famous of all is the Avicennium forest biosphere reserves adding to its significance. During the past yeard the island has been severly affected by lack of proper landuse planning disregard of land capability and base ecological resources have had adverse environmental impacts. proper planning for the future sustainable development seen necessary. The free zone characteristic make the island more vulnerable specially by demographic change caused by miration and immigration.
In this research with a systemic approach different zoning methods have been examined and fllowing a description of actual environmental features the island landscape has been evaluated for its development capability and variose types. Based of these evaluation land resources are classified using systemic analysis and results are according to islands administration divisions to be reporteed practical as a planning process application. Capability analysis and other feasibility studies show thet the Qheshm island has unidentified resources and potencial for development but also report a lack of planning in its past develpment. Dimention of protection important in future development because of the existing biosphere resources and fragile ecosystems. This constraint is hanged into an apportunty by proper landuse planning for tourist development. The island has little potential for industrial and agricultural development. Finally an integrated monitoring system as well as an environmental management system(EMS) would be necessry for sustainability of future development.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : شنبه 6 آذر 1395

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کنترل پيوسته غلظت رنگزا درحمام رنگرزي و مقايسه آن با روشهاي معمول با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کنترل پيوسته غلظت رنگزا درحمام رنگرزي و مقايسه آن با روشهاي معمول با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کنترل پيوسته غلظت رنگزا درحمام رنگرزي و مقايسه آن با روشهاي معمول با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کنترل پيوسته غلظت رنگزا درحمام رنگرزي و مقايسه آن با روشهاي معمول با word :

سال انتشار: 1381

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: 8

چکیده:

استفادها ز یک سیستم مداوم برای نمایش لحظه ای یک فرایند رنگرزی می تواند منجر به کنترل دقیقتر شرایط برای کسب نتایج مطلوبتر از رنگرزی گردد دراین کار پژوهشی با طراحی یک سیستم رنگرزی اطلاعات همزمان از مقدار رنگزای باقی مانده جذب شده توسط لیف برروی نمایشگر یک کامپیوتر منتقل میگردد این روش برای رنگرزی الیاف اکریلیک توسط سه رنگزای کاتیونیک با فامهای زرد آبی و قرمز مورد استفاده قرارگرفت و نتایج ان با روش معمول غیرمداوم که با استفاده از یک اسپکتروفتومتر عمل می نمود مورد مقایسه قرارگرفت نتایج حاصله نشان میدهند که موفقیت سیستم طراحی شده برای کسب اطلاعات لحظه ای بشدت تحت تاثیر فام رنگزای بکاربرده شده بوده به نحوی که بهترین جواب با استفاده از رنگزای آبی بدست می اید درحالیکه روش بکاربرده شده قابلیت استفاده برای رنگزای زرد را ندارد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : شنبه 6 آذر 1395
جهت اطلاع از کد های قالب و ویــــرایش قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.

نام :
وب :
پیام :
4+2=:
 
(بارگزاري مجدد)